Privacybeleid

Onderstaand privacybeleid heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Cultuur in eigen stad VZW en is van toepassing op de website www.cultuurineigenstad.be (hieronder benoemd als “de website”).

In dit privacybeleid wordt toegelicht:

  1. Wie de verantwoordelijke is van de persoonsgegevens die via de website geregistreerd en verwerkt worden;
  2. Welke persoonsgegevens geregistreerd worden, waarom dit gebeurt en onder welke voorwaarden die gegevens verwerkt worden;
  3. Wat de rechtsgrond is van de verwerking van die gegevens;
  4. In hoeverre persoonsgegevens met derden worden uitgewisseld;
  5. Welke maatregelen er genomen worden om de persoonsgegevens te beveiligen;
  6. Op welke manier de gebruiker de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens kan controleren en gebruik kan maken van zijn of haar rechten op grond van de Privacywet;
  7. Wanneer het privacybeleid voor het laatst herzien werd.

Hierbij moet worden opgemerkt dat onze website niet bedoeld is voor kinderen, maar enkel voor volwassenen. Het verzamelen van persoonsgegevens van kinderen is dan ook geen bewuste actie. Gelieve meteen contact op te nemen via dataprotection@cultuurineigenstad.be wanneer je als ouder (of wettelijke voogd) denkt dat jouw kind ons zijn/haar gegevens heeft verstrekt.

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Cultuur in eigen stad VZW
Kloosterstraat 40 bus 2
9500 Geraardsbergen
België
Ondernemingsnummer: 0768.822.295
Verwerkingsverantwoordelijke: Jens Lippens, bestuurder
dataprotection@cultuurineigenstad.be

Daarnaast maakt Cultuur in eigen stad VZW gebruik van verwerkers. De verwerker is de natuurlijke persoon, rechtspersoon of dienst die in opdracht van Cultuur in eigen stad VZW persoonsgegevens verwerkt en die verantwoordelijk is voor de goede technische werking van de website (datatransmissie).

Uiteraard is de verwerkingsverantwoordelijke uitermate zorgvuldig in zijn selectie van de verwerkers. Zo moet de verwerker voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen voor de verwerking en voldoen aan de verplichtingen van artikel 28 van de Privacywet.

De verwerkingsverantwoordelijke draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen van de verwerker. De verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken en doet dit vanuit zijn professionele expertise. Er kan niet verwacht worden dat de verwerkingsverantwoordelijke over dezelfde expertise beschikt.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ EN WAAROM?

2.1 WEBSITE

Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslagen over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anoniemegegevens (je IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden). We analyseren die informatie om onze website te kunnen verbeteren, er wordt echter geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan andere derden.

Deze website maakt tevens gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem. Lees hierover meer in ons cookiebeleid.

Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame. Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.

2.2 TICKETVERKOOP

Wanneer je een ticket koopt, dan registreren wij, alsook de verwerker Tickoweb, identificatiegegevens zoals je naam, voornaam, straat, huisnummer, bus, postcode, gemeente, e-mailadres en telefoonnummer, alsook geboortedatum en geslacht in de mate dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de organisatie van een event. Dat is nodig om je een geldig ticket te kunnen bezorgen en voor administratieve en contractuele doeleinden. Wij slaan deze gegevens op in een beveiligde database op een beveiligde server in België. Wij bewaren de persoonsgegevens vervolgens voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden en noodzakelijk zijn, en dit met een wettelijke termijn van maximaal 2 jaar.

Wanneer je bij het aankopen van je ticket een online betaling uitvoert, worden je betalingsgegevens (bankkaartnummer en geheime code) veilig verwerkt door MOLLIE. Zij hebben deze gegevens nodig om te kunnen communiceren met de banken, zodat er een veilige online betaling kan gebeuren. MOLLIE bewaart je gegevens zolang ze nodig zijn om de gevraagde dienstverlening uit te voeren op basis van de wettelijke termijn. Meer informatie hierover kan je terugvinden in het privacybeleid van MOLLIE.

Wanneer je een ticket bij ons hebt aangekocht, dan behouden wij ons het recht om je gegevens te gebruiken om je te informeren over praktische informatie, nieuwe weetjes, evenementen en diensten van Cultuur in eigen stad VZW. Dat gebeurt in het kader van het gerechtvaardigd belang om deze diensten bij klanten te promoten. Als je dergelijke informatie niet meer wilt ontvangen, dan kan je gebruikmaken van de uitschrijflink die te vinden is onderaan elke informatiemail die wij je toesturen. Of je kan hiervoor een schriftelijk verzoek indienen via dataprotection@cultuurineigenstad.be met vermelding van je e-mailadres.

2.3 NIEUWSBRIEF

Wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief of aangeeft op de hoogte te willen worden gehouden van onze events,, slaan we je naam, voornaam en e-mailadres op. Die gegevens hebben we nodig om je de nieuwsbrief te kunnen versturen en om praktische informatie, nieuwe weetjes, evenementen en diensten te kunnen communiceren. WIj bewaren deze gegevens totdat je je uitschrijft voor onze nieuwsbrief.

Voor het uitzenden van eventuele nieuwsbrieven of communicatie, maken we gebruik van Mailchimp. Je gegevens wordt veilig opgeslagen bij Mailchimp op servers in de Verenigde Staten. Mailchimp beveiligt je data en respecteert je privacy. Bovendien besluit de Europese Commissie dat de Verenigde Staten een passend beschermingsniveau waarborgen. Voor meer informatie verwijzen wij je graag door naar het privacybeleid van Mailchimp.

2.4 SOCIALE MEDIA

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. Bij gebruik van deze knoppen wordt een cookie op je computer geplaatst. Hieromtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen. Wij hebben geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

2.5 OP HET EVENT

HOOFDINGANG EN HELPDESK

Zowel aan de hoofdingang als aan de helpdesk, als die wordt ingericht, maken wij gebruik van de gegevens die verbonden zijn aan je ticket. Dat is nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst en om je identiteit te controleren om zo fraude tegen te gaan.

FOTO’S EN VIDEO’S

Tijdens het evenement kunnen er sfeerfoto’s worden gemaakt die we daarna gebruiken voor onze website en/of sociale media. Mocht je uit een foto verwijderd willen worden, dan kan dit op eenvoudig verzoek. Neem contact op via dataprotection@cultuurineigenstad.be beschrijf de desbetreffende foto en wij doen zo snel mogelijk het nodige.

Indien wij tijdens het evenement gericht foto’s maken, zullen we jou ter plaatse mondeling om toestemming vragen. Mocht je alsnog willen dat deze foto wordt verwijderd dan kan dit ook op eenvoudig verzoek door contact op te nemen via dataprotection@cultuurineigenstad.be en de desbetreffende foto te beschrijven.

Tijdens het evenement worden opnames gemaakt die kunnen worden gebruikt om te verspreiden via o.a. web, social media of televisie. De kans bestaat dat je wordt gefilmd. Bij betreding van het event doe je afstand van je portretrecht.

3. WAT IS DE RECHTSGROND VAN DE VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS?

Door cookies te aanvaarden, een ticket aan te kopen en/of je in te schrijven voor de nieuwsbrief, geef je uitdrukkelijk toestemming aan Cultuur in eigen stad VZW om je gegevens te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Die toestemming omvat tevens de toelating om de persoonsgegevens te verzenden aan en te laten verwerken door de houders van de intellectuele rechten op de events in beheer van Cultuur in eigen stad VZW of de hoofdorganisatoren waarvoor zij optreedt, alsook door de titularissen van de domeinnamen van de Website.

Daarnaast doet Cultuur in eigen stad VZW ook een beroep op het gerechtvaardigd belang om na de aankoop van een festivalticket de gegevens te gebruiken voor communicatie omtrent het event en andere evenementen van Cultuur in eigen stad VZW.

4. MET WIE DELEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Buiten de hiervoor vermelde categorieën van verwerkers en de toegewezen aantal personen in dienst van Cultuur in eigen stad VZW geeft Cultuur in eigen stad VZW geen persoonlijke gegevens door aan derden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten en in de gevallen waarin zulks uitdrukkelijk bij wet wordt opgelegd. Indien Cultuur in eigen stad VZW toch bepaalde persoonsgegevens aan derden wenst door te geven, wordt hierbij uitdrukkelijk om voorafgaande specifieke toestemming gevraagd en wordt hierop de specifieke aandacht van de gebruiker gevestigd.

5. HOE BESCHERMEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

De via de website verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt via een beveiligd elektronisch systeem in een afgesloten omgeving die niet publiekelijk toegankelijk is. Deze gegevens zijn enkel en alleen toegankelijk voor de aangeduide verwerkers en toegewezen aantal personen in dienst van Cultuur in eigen stad VZW die bevoegd zijn om de gegevens in te zien en te verwerken. Iedereen die namens Cultuur in eigen stad VZW jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie. Er wordt een back-up gemaakt van deze gegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische problemen. Alle medewerkers van Cultuur in eigen stad VZW zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.  Op die manier probeert Cultuur in eigen stad VZW verlies, diefstal of ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

6. WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

Als gebruiker van de website beschik je in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywet over een aantal rechten die betrekking hebben op de verwerking van je persoonsgegevens:

RECHT OP INZAGE EN RECHTZETTING

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die Cultuur in eigen stad VZW verwerkt, in te zien en eventueel onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren en/of aan te vullen. Als je wijzigingen zelf doorvoert, dan is dat meteen effectief. Als je aanvraag indient om wijzigingen te doen via dataprotection@cultuurineigenstad.be dan gebeurt dit zo snel mogelijk en te laatste binnen 30 dagen.

RECHT OM TE WORDEN VERGETEN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen uit de database van Cultuur in eigen stad VZW. Als je zelf schrapping doorvoert, dan is dat meteen effectief. Als je aanvraag indient om wijzigingen te doen via dataprotection@cultuurineigenstad.be dan gebeurt dit zo snel mogelijk en te laatste binnen 30 dagen.

RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

Indien je van mening bent dat Cultuur in eigen stad VZW je gegevens onrechtmatig verwerkt heeft, heb je het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit. Je kan hierover meer terugvinden op www.privacycommissie.be

RECHT OM TOESTEMMING IN TE TREKKEN

Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Cultuur in eigen stad VZW of indien je gebruik wil maken van jouw rechten op grond van de Privacywet , neem dan contact op met Cultuur in eigen stad VZW via een schriftelijk, duidelijk en gemotiveerd verzoek en met vermelding van je gegevens naar dataprotection@cultuurineigenstad.be.

7. WIJZIGBAARHEID VAN HET PRIVACYBELEID

Cultuur in eigen stad VZW heeft het recht om dit privacybeleid te veranderen indien dat nodig zou zijn. Je kijkt deze pagina dan ook best regelmatig na op wijzigingen. Het privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 28 juni 2021.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Meer info