Algemene Voorwaarden

WIE IS WIE?

Goede afspraken maken goede vrienden! 
Deze website, inclusief subdomeinen en de aangeboden diensten, wordt beheerd door Cultuur in eigen stad VZW.


Cultuur in eigen stad VZW
Kloosterstraat 40 bus 2
9500 Geraardsbergen
Ondernemingsnummer: 0768.822.295
info@cultuurineigenstad.be


Gebruiker; Eenieder die onze website bezoekt, ongeacht of dit louter informatief is bedoeld en/of met het oog op onze diensten. Bezoeker; Eenieder die een ticket wil reserveren via onze website en/of die reeds een ticket op zijn naam heeft staan. Hier wordt verder ook naar verwezen als koper.

ALGEMENE VOORWAARDEN


Deze tekst regelt ieder gebruik van de website, inclusief de diensten die via de website worden aangeboden. Zodra men als gebruiker de website betreedt, verklaart men zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Hiermee verklaart men eveneens als gebruiker gerechtigd te zijn om zich te verbinden aan deze algemene voorwaarden, of deze verbintenis aan te gaan onder toezicht en mits toestemming van een gerechtigd persoon.


Stel dat je niet akkoord gaat met onze website en/of deze Algemene Voorwaarden, kunnen we jou enkel aanraden er geen gebruik meer van te maken.


Het is mogelijk dat specifieke voorwaarden in de plaats treden van deze Algemene Voorwaarden. Dit zal slechts het geval zijn indien hierrond wilsovereenstemming bestaat en deze schriftelijk zijn vastgelegd. Deze specifieke voorwaarden gelden slechts voor het gedeelte van de Algemene Voorwaarden waar zij van afwijken.


Iedere verwijzing naar onze Algemene Voorwaarden houdt steeds een verwijzing naar het geheel van onze juridische teksten in, dus inclusief onze algemene verkoopsvoorwaarden, Privacybeleid, Cookiebeleid en Proclaimer.


Wij kunnen te allen tijde beslissen om onze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Uiteraard zal iedere wijziging slechts voor de toekomst werken, waardoor je nooit tot iets ongewenst gebonden bent. Wij raden alleszins aan om geregeld kennis te nemen van mogelijke wijzigingen in onze Algemene Voorwaarden.


Gebruik van de website


Iedere gebruiker van onze website, inclusief diensten, is er zich van bewust dat dit gebruik steeds volledig op eigen risico is. Onze website is te bezoeken op ‘as is’-basis, dus zonder enige (impliciete of expliciete) garantie of voorwaarde. Uiteraard bieden we jou geen website aan zonder dat we alle nodige en redelijke maatregelen hebben genomen die de goede werking en veiligheid van onze website garanderen. Toch kunnen we geen absolute garanties geven. Het is dus mogelijk dat de gebruiker schade lijdt ten gevolge van ‘errors’ en/of virussen of gelijkaardige schadelijke componenten die onze website en/of servers teisteren. We zijn echter niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, inclusief haar diensten.


Daarnaast wordt de website aangeboden op ‘as available’-basis. We kunnen geen garanties geven met betrekking tot de toegankelijkheid van onze website en de aangeboden diensten. We zullen steeds alle redelijke maatregelen nemen om het risico van storingen en/of onderbrekingen tot een minimum te beperken, maar zijn in geen geval aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige toegang tot de website en haar diensten.


Het is mogelijk dat bepaalde inhoud via onze website kan worden gedownload. Iedere download van onze website is steeds op eigen risico en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computer systeem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van gebruiker.


Gebruikers en derden moeten zich onthouden van handelingen die het gebruik van deze website in gevaar kunnen brengen. Stel dat een dergelijke handeling de goede werking en/of het veilige karakter van onze website (inclusief diensten) in het gedrang brengt en/of tot de gebrekkige toegankelijkheid van onze website leidt, is de verantwoordelijke persoon als enige persoonlijk en integraal aansprakelijk voor iedere veroorzaakte schade. Indien de verantwoordelijke persoon een gebruiker is, heeft hij een vrijwaringsplicht ten aanzien van Cultuur in eigen stad VZW.


Tot slot bevat onze website verwijzingen naar andere websites en/of elektronische communicatieportalen die niet onder de feitelijke controle van Cultuur in eigen stad VZW staan. Het plaatsen van een dergelijke verwijzing betekent niet automatisch dat we (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van die websites. Deze verwijzingen zijn dan ook op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid aan te klikken en te bezoeken door de gebruiker. Cultuur in eigen stad VZW is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die hieruit voortvloeit.


Informatie op onze website


Cultuur in eigen stad VZW besteedt de grootste zorg aan haar website en de informatie die hier op verschijnt. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Dit betreft een middelenverbintenis. We kunnen onze website en haar inhoud dus steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen.


Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van informatie op onze website. Het is dus mogelijk dat de informatie niet volledig is, niet voldoende accuraat is en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade ten gevolge van handelingen die de gebruiker neemt op basis van de informatie op onze website. Zo verschijnen er op de website mogelijks ook informatie en bestanden die afkomstig zijn van derde partijen. Deze derde partijen, en niet Cultuur in eigen Stad VZW, zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze inhoud. Wij zijn niet verplicht deze inhoud voorafgaand te controleren, zelfs indien we de inhoud zelf op de website plaatsen.


Stel dat bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen.


Wat met mijn privacy?


Iedere gebruiker van onze website laat informatie over zichzelf na. Deze hoeveelheid informatie verschilt naarmate er meer handelingen worden verricht, bijvoorbeeld na registratie. Afhankelijk van de kwaliteit van de informatie is het mogelijk dat een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden. Op dat moment verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens.


Aangezien wij privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer belangrijk vinden, hebben wij de moeite genomen om jou op de meest uitgebreide wijze te informeren over de verwerking van persoonsgegevens die wij verrichten. Wij verwijzen je dan ook graag door naar ons privacybeleid. 


Intellectuele eigendom


Creativiteit verdient bescherming, dus ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten. Dergelijke rechten gelden ook voor onze website en haar inhoud. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.


Iedere gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt.


Wij vragen dan ook onze gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.


Toepasselijk recht


Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Oost – Vlaanderen.


Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst.


Iedere afwijzing van aansprakelijkheid door Cultuur in eigen stad VZW moet steeds op de meest ruime wijze geïnterpreteerd worden. De titels die wij in onze juridische documenten gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.


Heb je een vraag of opmerking? Wij maken tijd voor jou. Wij vinden jouw mening belangrijk. We proberen onze website en onze aangeboden diensten, zo correct mogelijk te doen verlopen maar zitten niet steeds in de juiste positie om gebreken of andere problemen op te merken. Bijgevolg vragen we jou, als gebruiker, om iedere nuttige opmerking of klacht aan ons door te geven. 


Dit kan op het e-mailadres info@cultuurineigenstad.be. Wij doen al het nodige om jouw klacht of opmerking zo snel mogelijk van een effectief, daadwerkelijk antwoord te voorzien.Ticket nodig?


Dit zijn onze VERKOOPSVOORWAARDEN voor het aankopen van tickets en bijkomende merchandise voor de events die Cultuur in eigen stad VZW organiseert in eigen beheer en ter ondersteuning van een opdrachtgever. 


Afhankelijk van wat je als bezoeker wenst, kunnen wij je in dit opzicht het volgende aanbieden. 

  • TICKET: dit is het ticket dat jou toegang geeft tot het event voor de respectievelijke dag van keuze indien het event meerdere dagen doorgaat. Dit ticket moet je aan de check-in aan de ingang van het eventterrein ruilen voor een toegangsbandje. Enkel met dit bandje krijg je toegang tot het eventterrein.
  • FOOD & DRINKS VOUCHER: Dit is momenteel niet van toepassing. 


Met jouw ticket krijg je toegang tot de gehele programmatie op de door jou gekozen dag(en). Onze prijzen zijn deze zoals ze staan vermeld op de Website, steeds uitgedrukt in euro (inclusief BTW en taksen). Er wordt per aankoop van tickets een administratieve servicekost aangerekend van € 2,50. 


Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde de voorwaarden en prijzen van onze tickets te wijzigen, zonder enige vorm van formaliteit of voorafgaande kennisgeving. Dergelijke wijzigingen werken slechts voor de toekomst. Heb je al een ticket gekocht dan verandert er niets voor jou.


Hoe een ticket reserveren?


De enige manier om aan een geldig ticket te komen is via onze officiële website www.cultuurineigenstad.be


Een toegangsticket voor vrienden, collega’s, familie et cetera (zogenaamde derden) bestellen, vormt geen probleem. Wij vragen wel de naam van de eindgebruiker, voor de toegangscontrole.


De persoon of de firma die de bestelling doet, wordt dan beschouwd als de opdrachtgever en is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de informatie die wij vragen. Wij verkopen onze tickets ENKEL online. Om jou vooraf al iets meer informatie te geven over hoe de verkoop gebeurt, overlopen we graag – kort – alle stappen. Neem alles even rustig door. Wij beloven, wij houden het beknopt. 


Op www.cultuurineigenstad.be kom je in onze eventpagina terecht. Op deze pagina is alle informatie betreffende het event dat wij op dat moment organiseren, in eigen beheer of in ondersteuning van een hoofdorganisator terug te vinden. 


Op deze pagina vind je ook op diverse plaatsen buttons terug om tickets aan te kunnen kopen. Door op zo’n button te klikken kom je terecht op de verkoopspagina van het event. 


Hoe verloopt het effectieve aankoopproces?


Stap 1: Selecteer je tickets. In stap 1 bepaal je welk type en hoeveel tickets je wil bestellen. Aangezien er nog steeds coronamaatregels gelden kunnen de tickets enkel per tafel aangekocht worden en dit in een bubbel van 4 OF 6 personen. Je hebt een kwartier de tijd om je aankoop af te ronden. 


Stap 2: Vul je gegevens in. Om zeker te zijn dat je werkelijk bestaat, vragen we in deze stap jouw persoonsgegevens. Als verantwoordelijke voor de aankoop ben jij vanaf nu de opdrachtgever/koper. Wij vragen niets meer dan jouw naam, leeftijd, GSM nummer en emailadres voor het geval we jou moeten contacteren. Het is belangrijk dat de informatie die je ons verschaft strookt met de werkelijkheid. Zonder, bijvoorbeeld, een geldig emailadres kunnen we jou geen tickets doorsturen. Hier vragen we je ook expliciet onze Algemene Voorwaarden goed te keuren. De bescherming van jouw privacy vinden wij belangrijk. Voor meer informatie rond de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we je door naar ons privacybeleid.


Stap 3: Personaliseer vervolgens op dezelfde pagina je tickets. Voor ons ben jij geen nummer. Ieder toegangsticket staat op naam en is bijgevolg niet overdraagbaar. Dit betekent dat je het niet kan doorgeven of doorverkopen aan iemand anders. Aan de ingang gaan we na of jouw identiteit overeen komt met de identiteit op het ticket. Enkel en alleen als er sprake van een match is krijg je toegang tot het event. Het is dus opnieuw belangrijk om correcte informatie mee te geven. Wees hierbij zeer nauwkeurig en pas op voor fouten. De bescherming van jouw privacy vinden wij belangrijk. Voor meer informatie rond de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we je door naar ons privacybeleid.  


Stap 4: Kies een betaalmethode. We kunnen jouw bestelling enkel bevestigen na onmiddellijke betaling. Blijft de betaling uit dan gaan de tickets automatisch terug in verkoop. Volgende betaalmethoden zijn mogelijk: bancontact, KBC Payment button, Belfius net Direct of kredietkaart. 


Om de veiligheid van je online transactie(s) te verzekeren, werken wij enkel samen met bovenstaande betalingspartners en kredietkaartenuitgevers. Online betalingen worden uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem waardoor het risico op verlies en/of diefstal van jouw identiteits- of kredietkaartgegevens tot een absoluut minimum wordt beperkt. Wij zijn uiteraard niet aansprakelijk voor tekortkomingen van bovenstaande betalingspartners en kredietkaartenuitgevers.


Stap 5: Overzicht bestelling. Dit is de laatste stap in het bestelproces. Neem voldoende tijd om te checken of alle gegevens correct zijn. Stel dat je toch een foutje hebt gemaakt, keer dan gewoon terug naar de vorige stap(pen) in de bestelprocedure en corrigeer waar nodig.


Stap 6: Veilig betalen. 
Problemen met jouw ticketreservatie kan je melden op tickets@cultuurineigenstad.be. Vermeld steeds je naam, adres en telefoonnummer zodat we je zo efficiënt en snel mogelijk kunnen helpen.


Alle bovenstaande stappen doorlopen?


De reservatie is definitief zodra de betaling is afgerond. Vanaf dit moment is de aankoop definitief, dit wil zeggen dat jouw ticket niet terugbetaalbaar, noch omwisselbaar is. Bij gebrek aan onmiddellijke betaling is er geen reservatie. Na betaling zie je een scherm met vermelding van een support ID-NUMMER. Dit is de nummer van je bestelling, noteer deze alvast. We sturen jou vervolgens een bevestigingsmail met de gevraagde toegangsbewijzen.


Alle bestelde tickets worden je toegestuurd als ‘eventticket’. Dit houdt in dat je een PDF bestand opgestuurd krijgt via e-mail. Als koper ben je verplicht de email na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken op mogelijke fouten van onze kant. Indien wij onze diensten gebrekkig hebben geleverd, heb je als koper zeven (7) dagen om dit te melden. Dit moet steeds schriftelijk en gemotiveerd gebeuren aan Cultuur in eigen Stad VZW. Indien je melding/klacht ontvankelijk wordt verklaard dan zetten wij onze fout uiteraard recht. Indien je het nalaat om een gemotiveerde klacht binnen de gegeven termijn over te maken vervalt jouw recht.


Het PDF-bestand moet je afprinten of bewaren op je smartphone en geldt als enig geldig toegangsbewijs.


Enkel de eerste aanbieder van het originele eventticket wordt toegang verleend tot het event. De aanbieder moet in staat zijn om zijn identiteit te linken aan de identiteit op het ticket.


De houder van een gekopieerd ticket zal de toegang worden geweigerd. Zorg er dus voor dat niemand jouw ticket kan kopiëren.


Heb ik een herroepingsrecht op mijn tickets?


Als consument beschik je niet over het recht om van de aankoop af te zien. Het herroepingsrecht is niet van toepassing omdat het over een dienst gaat voor vrijetijdsbesteding, c.q. de reservering van de tickets, die bovendien onmiddellijk wordt uitgevoerd.


Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden verklaar je als consument uitdrukkelijk dat je geen recht meer hebt op het herroepingsrecht van zodra Cultuur in eigen stad VZW de overeenkomst heeft uitgevoerd. Jouw reservatie wordt onmiddellijk en automatisch uitgevoerd na betaling.


INFORMATIE OVER CORONAMAATREGELEN


Het is de verantwoordelijkheid van elke individuele bezoeker om te allen tijde de meest recente en geldende regels, voorschriften en richtlijnen die van toepassing zijn binnen de evenementensector te kennen en na te leven, evenals deze voor elke toegang tot het event na te gaan op de officiële website van Cultuur in eigen stad VZW. In de aanloop naar het event ontvangt u via mail nog bijkomende informatie waaronder ook de regels die van toepassing zullen zijn op het moment dat het event doorgaat. 


Noch Cultuur in eigen stad VZW, noch eventuele hoofdorganisatoren waarvoor zij optreedt, kan verantwoordelijk worden gesteld in geval van overmacht binnen de context van coronamaatregelen.  De inrichting van evenementen gebeurt volgens de op dat ogenblik geldende maatregelen. Wanneer een wijziging in de maatregelen echter zou vereisen dat er wijzigingen aan de organisatie van het evement dienen te gebeuren, ook wanneer u bijvoorbeeld reeds een ticket, informatie of documenten heeft ontvangen, is er sprake van overmacht.


Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden verklaar je als consument uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk dat je kennis hebt genomen van deze informatie over de coronamaatregelen en dat je hiermee akkoord gaat.


Bij afgelasting van het evenement zal de ticketprijs, exclusief de service- en administratiekost, worden teruggestort aan de persoon of firma die de bestelling heeft gedaan. Het ministerieel besluit van 14 september 2020, waarvan de maatregelen zijn verlengd door het ministerieel besluit van 12 mei 2021, schort echter de verplichte terugbetaling van tickets op tot 1 oktober 2021 en staat de afgifte van een tegoedbon toe die gelijk is aan het betaalde bedrag.


WAT MET ONOFFICIËLE VERKOOP?


De enige manier om een geldig ticket te kopen voor een event waar Cultuur in eigen stad VZW in eigen beheer of in opdracht van een hoofdorganisator, hierna genoemd de event- organisatie, is via de website www.cultuurineigenstad.be.


Elk festivalticket staat op naam, is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Dit betekent dat je het niet kan doorverkopen of doorgeven aan iemand anders. Komt jouw identiteit niet overeen met de identiteit op het ticket dan krijg je geen toegang tot het eventterrein.


Indien er toch naamswijziging van een ticket moet gebeuren, kan je dit door een mailtje te sturen naar tickets@cultuurineigenstad.be. Wij doen de nodige aanpassingen. 


De recente wet van 30 juli 2013 helpt ons door onrechtmatige doorverkoop strafrechtelijk te sanctioneren (boetes tot €60.000). Het is verboden om jouw eventticket door te verkopen of aan derden te verschaffen, op welke wijze dan ook en ongeacht of het om een commerciële of een andere reden gaat. Geen enkele van de aangekochte tickets magworden weggegeven via een wedstrijd, promotie of advertentie zonder dat de event-organisatie hiervoor zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven.


Om teleurstellingen te vermijden, raden we het gebruik van onofficiële verkoopkanalen dus ten stelligste af. De kans is groot dat is jouw ticket geen toegang tot het festival geeft.


Cultuur in eigen stad VZW heeft het recht om eventtickets te annuleren zodra zij vaststelt dat tickets, ondanks het verbod, te koop worden aangeboden. Door de annulering wordt het ticket onbruikbaar, zelfs voor de initiële koper. De annulering geeft geen recht op enige vorm van terugbetaling. Alle kosten die het gevolg zijn van de annulering zijn voor rekening van de koper.


De wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen heeft een aantal maatregelen ter onze beschikking gesteld om de onrechtmatige doorverkoop te verhinderen. Wij zullen niet aarzelen om deze (wettelijke) opties te ondernemen.


Geef fraudeurs geen kans en help ons dit misbruik uit de wereld te helpen. Ben je op de hoogte van een onofficieel ticketaanbod op internet of elders. Laat het ons weten op tickets@cultuurineigenstad.be


OP EN ROND HET FESTIVALTERREIN


Enkel de eerste aanbieder van het originele eventticket krijgt toegang tot het eventterrein. De houder van een gekopieerd eventticket zal de toegang worden geweigerd. Zorg er dus voor dat niemand jouw ticket kan kopiëren.


Verboden op het eventterrein: vloeistoffen, glas, blikjes, camelbags, scherpe voorwerpen, alcohol, drugs of verdovende middelen, dieren, geluids-, film-, video- en fotoapparatuur, vuurtjes en elk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd. Alvorens het terrein te betreden kan er rechtmatig worden afgetast en gevraagd worden zakken of tassen te openen. Bij weigering wordt de toegang verboden, evenals bij het bezit van drugs of verdovende middelen.


De artiesten en de organisatoren, hun agenten en de vrijwilligers die deel uitmaken van de eventcrew kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal, noch voor om het even welk mogelijk ongeval.


Het is niet toegelaten om gadgets, samples of gelijk welke andere producten uit te delen aan de ingang van / in de buurt van/ op de festivalweide en campings tenzij daar op voorhand schriftelijke afspraken rond zijn gemaakt.


Flyeren op, rond en in de buurt van het event is verboden bij politieverordening, behoudens mits toestemming van de Burgemeester. Zie naar Artikel 52 van het Algemeen Politiereglement Geraardsbergen/Lierde.


Onze events, of deze nu in eigen beheer of in ondersteuning van een hoofdorganisator zijn, zijn events waar iedereen welkom is. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd door de organisatie.


Door de aankoop van een eventicket bevestig je uitdrukkelijk dat je als bezoeker aan ons eventreglement bent gebonden. Iedere inbreuk hierop zal gesanctioneerd worden. De event – organisatie behoudt het recht om eenieder te allen tijde de toegang tot het terrein te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Indien je een inbreuk op het reglement begaat, ben je als enige hier verantwoordelijk voor. 


Je bent eveneens gehouden om de event-organisatie te vrijwaren van alle mogelijke gevolgen van jouw inbreuk, inclusief eisen van derde partijen. Daarenboven behouden wij het recht om zelf de gepaste (gerechtelijke) stappen te ondernemen.


AANSPRAKELIJKHEID – AFGELASTING – OVERMACHT – PROGRAMMAWIJZIGINGEN


De event-organisatie, is enkel aansprakelijk voor iedere aan haar toerekenbare tekortkoming, ongeacht of deze een contractuele of buitencontractuele aard heeft, voor zover deze aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt. Onze totale aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het eventticket. De aansprakelijkheid voor iedere vorm van indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.


Aansprakelijkheid in geval van overmacht is volledig uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van de event-organisatie die haar zelfs tijdelijk verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. 


Iedere derde partij (inclusief bezoekers) die door een aan hem toerekenbare fout de aansprakelijkheid van de event – organisatie, inclusief Cultuur in eigen stad VZW en haar medewerkers, in het gedrang brengt, moet de event – organisatie integraal en op eerste verzoek vrijwaren van iedere eis van derde partijen. Deze vrijwaringsplicht betekent dat je steeds vrijwillig dient tussen te komen in elk geschil en/of gerechtelijke procedure die tegen de event-organisatie wordt ingesteld door een derde en de eventuele financiële gevolgen ervan zelf moet dragen.


Bij afgelasting van het evenement zal de ticketprijs, exclusief de service- en administratiekost, worden teruggestort aan de persoon of firma die de bestelling heeft gedaan. Het ministerieel besluit van 14 september 2020, waarvan de maatregelen zijn verlengd door het ministerieel besluit van 12 mei 2021, schort echter de verplichte terugbetaling van tickets op tot 1 oktober 2021 en staat de afgifte van een tegoedbon toe die gelijk is aan het betaalde bedrag.


Het is uiteraard mogelijk dat de afgelasting het gevolg is van overmacht; dit is iedere situatie buiten onze wil om die ons, zelfs tijdelijk, verhindert onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. In zo’n geval zijn wij niet verplicht het event te laten doorgaan, uiteraard afhankelijk van de situatie. Er zal geen sprake van terugbetaling of schadevergoeding zijn in geval van overmacht behoudens uitdrukkelijk akkoord van beide partijen.


Wijzigingen in het programma geven geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het eventticket. Wij betreuren het zelf indien er een wijziging optreedt maar vertrouw er op dat er steeds een plan B klaar ligt om het goed te maken.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Meer info